logoHomepageAbout usLinksContact us
logo
information and advice in community languages

Acrobat Reader
Get Acrobat Reader
Welcome to multikulti

Multikulti është webfaqe e cila përmban përkthime të informatave dhe këshillave në ndihma, strehim, emigracion, shëndet, punësim dhe borxhe.

Download

Ndihmat për ata të cilët e kanë statusin e refugjatit
Benefits for those with Refugee status

Download

Çfarë ndihme është në dispozicion nëse nuk kam të drejtë në ndihmat e Departamentit për Sigurim Social (DSS)
What support is available if I am not entitled to DSS benefits?

Download

Borgji dhe paraja
Debt and money