Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

نژاد پرستی و تبعيض
Racism & Discrimination

قانون درباره حقوق بشر
The Human Rights Act
قانون درباره حقوق بشر مصوب سال ۱۹۹۸ یک قانون مهم و مشروح است که بر بخش زیادی از زندگی مان تاثیر گذاشته است. این جزوه توضیح می دهد که این قانون چه می گوید و چگونه کار می کند.
قانون درباره حقوق بشر: مقاوله نامه ها
The Human rights Act: the Protocols
مقاوله نامه ها بخش های جدیدی از منشور هستند که پس از تدوین اولیه آن نوشته شده اند.
مواد قانون درباره حقوق بشر
The Articles of the Human Rights Act
ما در اینجا توضیح می دهیم که هر کدام از مواد قانون درباره حقوق بشر چه می گویند. همینطور ما در اینجا به نمونه هایی اشاره می کنیم و توضیح می دهیم که به این موارد در گدشته چگونه برخورد می شده است و اکنون بر اساس قانون درباره حقوق بشر با آنها چگونه برخورد می شود. توجه کنید که این نمونه ها فقط موارد معینی هستند و حقوقی که در قانون درباره حقوق بشر از آنها یاد شده است به انحاء بسیار بیشتری نیز مربوط می شوند.
اَنگ بیماری ایدز و تبعیض بر اساس آن
HIV-RELATED STIGMA AND DISCRIMINATION
ایدز یک بیماری فراگیر است. افرادی که به بیماری ایدز مبتلا هستند و یا حامل ویروس این بیماری هستند به درجات مختلف در جهان مورد اَنگ قرار می گیرند.
تبعیض نژادی – حقوق قانونی شما
Racial Discrimination - Your legal rights
شما لازم نیست با تبعیض و مزاحمت بعلت رنگ پوست تان و یا تعلق قومی تان کنار بیاید. این جزوه حقوق قانونی تان را به شما توضیح می دهد.
تبعیض نژادی – دربرخورد با تبعیض چه می توانید بکنید
Racial Discrimination - What you can do about discrimination
اگر شما بعلت نژادتان مورد تبعیض قرار گرفتید، بدوا فکر کنید که در مقابل آن چه می خواهید انجام دهید. برای ممانعت از چنین تبعیضی قوانینی وجود دارد.
تبعیض بر اساس مذهب یا عقیده (در محل کار)
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RELIGION OR BELIEF
بر علیه کسی بعلت مذهب و یا عقایدش در محل کار تبعیض قائل شدن مغایر قانون است.
تبعیض بر اساس تمایلات جنسی (در محل کار)
DISCRIMINATION ON GROUNDS OF SEXUAL ORIENTATION (in the work place)
مفهموم تمایلات جنسی یک معنی وسیع دارد و به این صورت تعریف می شود: علاقه جنسی به فردی با جنسیت مشابه (هم جنسگرایان زن و مرد)، علاقه جنسی به فردی با جنسیت متفاوت (ناهمجنس خواه) و یا علاقه جنسی نسبت هم به جنسی مشابه و متفاوت (دو جنس گرا).
تبعیض بر اساس جنسیت (در محل کار)
SEX DISCRIMINATION (In the work place)
تبعیض بر اساس جنسیت وقتی رخ می دهد که شخص، يا گروهی از افراد، بعلت جنیست شان مورد رفتار کمتر مساعدی از دیگران قرار بگیرند. بر اساس قانون تبعیض بر اساس جنسیت مجاز نیست.
حقوق برابر
Equal opportunities
ین جزوه اطلاعاتی جوانب مختلف تبعیض را معرفی می کند، چگونگی فائق آمدن بر تبعیض، چه زمانی می تواند رخ دهد و چه نوعی ا زتبعیض می تواند وجود داشته باشد را توضیح می دهد.
حقوق برابر: چگونه می توانید بر انواع دیگر تبعیض فائق آیید
Equal Opportunities (5): Dealing with other types of discrimination
در این جزوه نحوه ارجاع به دادگاه، چگونگی تامین هزینه حقوقی شکایت تان، «منشور حقوق بشر» (Human Rights Act) و تبعیض بر اساس سن تان تشریح شده است.
حقوق برابر: تبعیض بر اساس مذهب و عقاید
Equal Opportunities (3): Discrimination because of your religion or beliefs
این جزوه اطلاعاتی توضیح می دهد که چه زمانی تبعیض مغایر با قانون است، وقتی که وظایف شغلی با عقاید و مراسم مذهبی فردی تناقض دارد و همینطور به موضوعات مربوط دیگر می پردازد.
حقوق برابر: تبعیض بر اساس جنسیت و تبعیض جنسی
Equal opportunities (2): Sex and sexual discrimination
این جزوه اطلاعاتی تبعیض و مزاحمتی که شما ممکن است بعلت جنسیت ویا جهت گیری جنسی تان در محل کار یا تحصیل و یا هنگام خرید یا اجاره خانه و یا سایر خدمات و محصولات تجربه کنید، را تشریح می کند.
حقوق برابر: در مقابل تبعیض چه می توانید انجام دهید
Equal Opportunities (4): What you can do about discrimination
این جزوه به برخی جوانب تبعیض می پردازد از جمله در مقابل تبعیض در محل کار چه می توانید بکنید، ارجاع به هئیت داوری (tribunal) شغلی چگونه است و چگونه از روال اداری موسوم به پرسشنامه می توانید استفاده کنید و خسارتی که باید به شما پرداخت شود چگونه محاسبه می شود.
حملاتی که بعلل نژادی و مذهبی برانگیخته شده اند
Racially and religiously motivated attacks
حملاتی که بعلل نژادی و مذهبی برانگیخته شده اند حملاتی هستند که بر علیه فردی بخاطر منشاء قومی و نژادی او و یا بخاطر مذهب اش و یا مذهب نداشتن اش رخ داده اند.