Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Slovenčina - Slovak

Overenie zvyčajného bydliska a pobytové právo

Zložitosť témy, výklad zákona a početnosť rozhodnutí Európskeho súdu a národných súdov, najmä pri vydávaní pobytového práva, vyžaduje vo väčšine prípadov odbornú radu.

Zmyslom článku je stručne objasniť:

Čo je overenie zvyčajného bydliska?

Čo je pobytové právo?

Koho sa to týka?

Akých príspevkových dávok sa to týka?

Overenie zvyčajného bydliska (HRT)

Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia sa britská vláda, znepokojená vnímaným atraktívnym pôsobením systému sociálnych dávok v Spojenom kráľovstve (UK) pod názvom „sociálna turistika“, usilovala o prijatie preventívneho opatrenia na zníženie nárokovaných príspevkových dávok u ľudí prichádzajúcich do UK zo zahraničia.

V roku 1994 toto znepokojenie dalo vzniknúť novému právnemu predpisu, ktorý bol považovaný za preventívne opatrenie.

Nový právny predpis sa nazýva Overenie zvyčajného bydliska (HRT).

HRT sa vzťahuje na Britov rovnako ako na iné národnosti.

Podstatou právneho predpisu je, že každý, kto prichádza do UK a chce si nárokovať sociálne dávky, musí preukázať, že on/ona má zvyčajný pobyt v UK, avšak neexistuje skutočná definícia tohto overenia.
Vyhovujúce overenie

Aby vyhoveli tomuto overeniu HRT, musia žiadatelia preukázať, že:

 1. sú v UK z vlastnej vôle
 2. bývajú trvalo v UK
 3. majú trvalý záujem zostať v UK
 4. zostávajú v UK počas značného časového obdobia.

Ak nároky na príspevkové dávky neboli uznané z dôvodu toho, že žiadatelia nevyhoveli overeniu HRT, tribunály a národné súdy posúdia nároky na základe konkrétnych okolností každého prípadu. To znamená, na základe údajov o každom prípade a do akej miery sa tieto údaje vzťahujú na štyri vyššie uvedené kľúčové hľadiská.

Na tento účel vznikol inštitút precedenčného práva (súdne rozhodnutie). A v závislosti na konkrétnych údajoch jednotlivého prípadu tieto rozhodnutia stanovia, za akého stavu je možné usúdiť, že žiadateľ vyhovuje overeniu.

Napríklad, jedným z kľúčových hľadísk je značné časové obdobie. Ide o skutočné časové obdobie, ktoré žiadateľstrávil v UK. Komisár pre sociálne poistenie uvádza, že by mohlo ísť o obdobie medzi 1 až 3 mesiacmi pobytu v UK.

Avšak nie je to jednoznačné. Je zrejmé, že všetky 4 kľúčové hľadiská pôsobia vo vzájomnej väzbe a rozhodujúcim pre výsledok bude celkový pohľad.

Preto stanoviť, či sa niekto zvyčajne zdržiava alebo nezdržiava v Spojenom kráľovstve, je otázkou faktov.

HRT je vcelku účinným preventívnym opatrením pred ľuďmi prichádzajúcimi do UK na krátky čas a požadujúcimi príspevkové dávky.

HRT napriek tomu nebol použiteľný na zamedzenie nárokov na dlhodobé príspevkové dávky u tých, ktorí sa tu usídlili, a to po celý čas pobytu v UK. Britská vláda teda v máji 2004 zaviedla pobytové právo.

Pobytové právo (R2R)

Pred 1. májom 2004 Európska únia (EÚ) zahŕňala nasledujúce štáty:

Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Írska republika, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Okrem vyššie spomenutých štátov tu sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskehoekonomického priestoru (EEA), ale nie členmi EÚ a od 1. júna 2002 Švajčiarsko, aj keď nie je členom EEA.

Od 1. mája2004 sa k EÚpripojilo desať (10) nových krajín. Nazývajú sa „pristupujúcimi krajinami“.

Je možné povedať, že na účely priznania nároku na dávky (pozrite nižšie) sa krajiny, pristupujúce v roku 2004, delia na dve rozdielne skupiny:

Štátni príslušnícikrajín A2: Malta a Cyprus.

Štátni príslušníci krajín A8: Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovenská republika.

Od 1. januára 2007 sa k EÚ pripojili tiež Rumunsko a Bulharsko. Pozícia týchto štátnych príslušníkov je, čo sa týka nároku na príspevkové dávky, rovnaká ako u štátnych príslušníkov krajín A8. Často sa nazývajú príslušníkmi krajín A2, čoje trocha zavádzajúce. Pre zjednodušenie spomíname v tomto článku Maltu a Cyprus ako štátnych príslušníkov krajín A2.

Vláda Spojeného kráľovstva je štátnym príslušníkom krajín A2 priaznivejšie naklonená než štátnym príslušníkom krajín A8, Rumunska a Bulharska, čo sa týka žiadostí o príspevkové dávky.

Všetky vyššie uvedené krajiny majúprávo voľného pohybu medzi členskými štátmi. Ale akouvidíme neskôr, štátni príslušníci krajín A8, aj keď môžu slobodne prísť a hľadať si prácu v UK, na rozdiel od iných obyvateľov EÚ, potrebujú „registrovať“ svoje zamestnanie a Rumuni a Bulhari musia byť „povolenými“ pracovníkmi.

Pretože britská vláda pochopila, že HRT nebolo dostatočne účinné, aby zabránilo nárokom na príspevkové dávky, novelizovala svoje zákony a prijala overenie pobytového práva s účinnosťou od 1. mája 2004.

V dôsledku toho všetky predpisy týkajúce sa príspevkových dávok v prípade sociálnej potrebnosti boli novelizované, aby uviedli do platnosti zmenu v legislatíve.

Z toho dôvodu, od 1. mája 2004, nikto nie je zvyčajne sídliaci v Spojenom kráľovstve, Írskej republike a Spoločnej cestovnej oblasti (CTA), kto nemá pobytové právo.

(CTA) zahŕňa Normanské ostrovy a Isle of Man.

To znamená, že ak niekto nie je „zvyčajne sídliaci“, je uvádzaný ako „osoba zo zahraničia“ (PFA). Byť v postavení PFA znamená, že tieto osoby majú príslušný počet „núl“ na účely príspevkových dávok.

Čo v skutočnosti znamená pobytové právo?

Na rozdiel od overovania zvyčajného bydliska, ktoré sa dotýka ako samotných Britov, tak aj cudzích štátnych príslušníkov, pobytové právo sa týka predovšetkým štátnych príslušníkov EÚ a EEA.

Pobytové právo je jednoducho požiadavka, že osoba môže preukázať pobytové právo v UK (priznané zákonom).

Nie každý má právo žiť v UK. Imigračný zákon z roku 1971 stanovuje, že iba ľudia s právom na trvalé bydlisko v krajine (britskí občania) majú právo na pobyt a voľný pohyb v krajine aj mimo nej. Každý iný potrebuje povolenie. Preto, ak osoba potrebuje povolenie buď na vstup, alebo pobyt v UK a nemá toto povolenie, je tu ilegálne.

Členstvo v Európskej únii predpokladá, že niektorí európski občania majú tiež práva na vstup a pobyt v UK bez povolenia. Oddiel 7 Imigračného zákona z roku 1988 stanovuje, že osoba nepotrebuje povolenie na vstup a pobyt, ak je na to oprávnená „z titulu vykonávateľného práva Spoločenstva alebo iného ustanovenia podľa oddielu 2(2) „European Communities Act“ z roku 1972.”

Žiadny obyvateľ EEA nepotrebuje povolenie na vstup do UK – nariadenie 11 Imigračných smerníc (EEA) z roku 2006. Avšak neexistuje rovnocenné ustanovenie poskytujúce všetkým občanom EEA právo na pobyt v UK. Ak nemôžu využiť vykonávateľné právo Spoločenstva vo svoj prospech, potrebujú povolenie na pobyt v UK. Pri neexistencii takého povolenia tu nie sú legálne.

To znamená, že fakticky nemajú právo zdržovať sa v UK, aj keď je vysoko nepravdepodobné, že by niekedy došlo k ich deportácii. Takže, ak nie sú oprávnení zostať, nemajú ani pobytové právo. Ak nemajú pobytové právo, nemôžu nárokovať určité príspevkové dávky.

Pretože väčšina vykonávateľných práv Spoločenstva je aktívne spojená s ekonomickou činnosťou, je potom pobytové právo vhodným a účinným spôsobom ako zabrániť mnohým ekonomicky pasívnym ľuďom brať príspevkové dávky.

Akých príspevkových dávok sa to týka?

Týka sato iba nasledujúcich dávok:

ako pobytového práva, tak aj overenia zvyčajného bydliska:

 • penzijný bonus
 • sociálny príplatok
 • podpora v nezamestnanosti
 • príspevok na bývanie
 • príplatok na miestnu daň

iba overenie pobytového práva:

 • daňový odpočet na dieťa
 • detský prídavok

Jedným zo spôsobov, ako pozerať na spôsobilosť na príspevkové dávky, je uistiť sa najskôr, či žiadateľ nie je vyňatý ako z HRT , tak aj R2R. Ak nie sú vyňatí, tak pokračovať a zisťovať, či sú zvyčajne sídliaci a potom sa uistiť, či majú pobytové právo.

Kto je vyňatý?

1- Pracovníci z krajín EÚ (nie z krajín A8 alebo rumunskí a bulharskí štátni príslušníci – pozrite bod 2 nižšie):

Pracovníci sú vyňatí z oboch overení a môžu nárokovať všetky príspevky spojené s pracovnou činnosťou (napríklad príspevok na bývanie; príplatok na miestnu daň, detský prídavok, daňový odpočet na dieťa, daňový odpočet z príjmu a pod.) za predpokladu, že vyhovejú podmienkam nároku.

Pri definovaní, kto je pracovník alebo koľko pracovných hodín sa požaduje, alebo na čo sa môže pýtať Department of Work and Pension (DWP) pri stanovení štatútu pracovníka, je najlepším riešením vyhľadať právnu radu, pretože definície väčšinou pochádzajú z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora..

2-Registrovaní pracovníci z krajín A8:

Štátni príslušníci krajín A8 musia registrovať svoje zamestnanie spoločne so svojimi zamestnávateľmi a Ministerstvom vnútra. Pri začatí nového zamestnania sa musia opäť zaregistrovať. Platí sa iba jeden registračný poplatok a to pri nástupe do prvého zamestnania. V registrovanom zamestnaní musí pracovať nepretržite 12 mesiacov (mínus 30-denný odklad).

Rumunskí a bulharskí štátni príslušníci musia byť „povolenými pracovníkmi" počas 12 mesiacov.

Pri zamestnaní (a radiť sa tým medzi zamestnancov), môžu nárokovať všetky s tým spojené príspevkové dávky. Ak skončí zamestnanie pred uplynutím 12-mesačnej lehoty, všetky príspevky spojené so zamestnaním budú odobrané.

Avšak niektorí štátni príslušníci krajín A8 (podobné ustanovenia existujú pre rumunských a bulharských občanov) nemusia byť registrovaní, ak:

 • dostali povolenie na vstup a pobyt dňa 30. 4. 04, čo nie je predmetom podmienok obmedzujúcich zamestnanosť
 • legálne pracovali pred 30. 4. 04 a ukončili 12 mesiacov pracovného pomeru bez prerušenia* buď pred týmto dátumom alebo po ňom
 • štátny príslušník krajiny A8, ktorý legálne pracoval počas 12 mesiacov od 30. 4. 04 bez prerušenia*
 • preložení pracovníci
 • člen rodiny štátneho príslušníka z Európskeho ekonomického priestoru (EEA).

3- Samostatne zárobkovo činné osoby vrátane príslušníkov krajín A8:

Môžunárokovať všetky dávky súvisiace so zamestnaním. Samostatne zárobkovo činný pracovník by sa mal registrovať na daňovom úrade.
Môže sa stať, že DWP bude tvrdiť, že nepovažuje žiadateľa za samostatne zárobkovo činnú osobu. Budete zrejme nútení vyhľadať právnu radu.

4-Udržanie štatútu pracovníka:

Ide o celý komplex právnych predpisov.

Dňa 30. apríla 2006 bola zavedená nová európska smernica, ktorá zrušila nie všetky, ale niektoré predchádzajúce smernice a nariadenia EÚ. Veľkú časť prípadového práva na zadržanie štatútu pracovníka, ktoré sa zakladalo na predchádzajúcich smerniciach a ustanoveniach, už nie je možné použiť.

Smernica je známa pod názvom EC Residence Directive 2004/38 (Smernica ES o trvalom pobyte). Bola zakomponovaná do domácich predpisov UK, predovšetkým Social Security (Persons from Abroad) Amendment Regulations 2006 (Novelizačné predpisy o sociálnom zabezpečení (osoby zo zahraničia) 2006) a Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (Imigračná smernica (EEA) z roku 2006). Všetky tieto právne predpisy sú dostupné na internete.

Následne po zavedení smernice 2004/38 môžu mať žiadatelia nárok na príspevkové dávky (po preukázaní, že si udržujú štatút pracovníka), aj keď nepracujú v dôsledku choroby alebo úrazu, stratili prácu dobrovoľne alebo nedobrovoľne, pracovali dlhší alebo kratší čas než jeden rok alebo mali pracovnú zmluvu na lehotu určitú, ktorá už vypršala. Je dôležité vyhľadať odbornú radu, aby bolo možné riadne stanoviť, či ide o nárok.

5- Rodinní príslušníci:

Rodinní príslušníci pracovníkov, osoby samostatne zárobkovo činné a tí, ktorí si udržujú štatút pracovníka alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, sú vyňaté z HRT a R2R. Rodinné práva sú parazitné, takže najskôr musíte určiť oprávnenú osobu.

Napríklad:

Dvadsaťročná dcéra osoby, ktorá je zahrnutá v jednej z vyššie uvedených skupín, si nárokuje detský prídavok. Mala by ho dostať, pretože jej otec má pobytové právo a tým aj ona má pobytové právo.

Rodinnými príslušníkmi sú:

 • manžel/manželka alebo druh/družka;

 • Potomkovia príslušnej osoby alebo ich manžel/manželka či druh/družka, ktorí sú mladší ako 21 rokov aleboich potomkovia;

 • Závislí priami príbuzní vo vzostupnej línii príslušnej osoby alebo ich manžel/manželka / druh/družka, napr. rodičia alebo prarodičia.

 • Partneri; ak žijú v dlhodobom a trvalom vzťahu.

Okrem vyššie uvedeného niektorí členovia početnej rodiny, ktorí sú závislí na oprávnenej osobe (to jest, pracovníkovi alebo osobe samostatne zárobkovo činnej, alebo tej, ktorá si udržuje štatút pracovníka), a budú aj naďalej závislí, majú tiež pobytové právo, ale musia vyhovieť určitým podmienkam. O tomto by ste sa mali poradiť.

6- Ľudias právom trvalého pobytu:

Osoba, ktorá sa zdržiavala v UK „legálne“ počas 5 rokov, má právo na trvalý pobyt. Pojem „legálne“ nie je definovaný v smernici EÚ a miestne predpisy stanovujú, že sa zdržiava „v súlade s predpismi“ nepretržite počas 5 rokov. Toto sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov nežijúcich v EÚ, ktorí sa tu zdržiavajú počas 5 rokov v súlade s predpismi.

Kontinuita neprítomnosti nie je porušená, ak ide o:

 • neprítomnosť mimo UK na obdobie 6 mesiacov alebo menej počas roku
 • neprítomnosť mimo UK z dôvodu základnej vojenskej služby
 • neprítomnosť v čase do jedného roku z dôvodov ako je tehotenstvo alebo narodenie dieťaťa, vážne ochorenie, štúdium, odborná príprava alebo preloženie do zahraničia

Napríklad: X, nemecký občan, prichádza do UK v roku 2002. Pracuje nepretržite 5 rokov alebo samostatne podniká počas tohto obdobia. V roku 2008 žiada o právo na trvalý pobyt. Pretože bol v UK počas 5 rokov „legálne“ [to jest ako pracovník, nie na základe víza alebo preto, že potrebuje povolenie na pobyt v UK] podľa Immigration (European Economic Area) Regulations 2000, mal by dostať právo na trvalý pobyt a z toho dôvodu neobmedzene žiadať o príspevkové dávky.

Preto je veľmi nepravdepodobné, že osoba, ktorá žije v UK a dostáva sociálny príplatok alebo podporu v nezamestnanosti dlhšie ako požadovaných 5 rokov pobytu (zrejme prostredníctvom prechodnej ochrany) bude vzatá do úvahy pre právo trvalého pobytu .

To je zložitá otázka a budete sa musieť poradiť.

Ak nie je vyňatý?

Najskôr spresnite, či sa žiadateľ zvyčajne zdržiava v UK. Pozrite vyššie uvedenú definíciu stanovujúcu, kým je.

Niektorí ľudia sú vyňatí (pozrite vyššie) a niektorí toto overenie absolvujú automaticky, ak sú:

 • Pracovníkmi z krajiny A8, ktorí dovŕšili 12 mesiacov registrovaného zamestnania
 • Finančne sebestační ľudia

Každý druhý, vrátane britských štátnych príslušníkov vracajúcich sa do UK, musí vyhovieť tomuto overeniu.

Hneď ako vyhovejú HRT, musia žiadatelia preukázať, že majú pobytové právo.

Kto automaticky spĺňa overenie pobytového práva?

Britskí občania vracajúci sa do UK z oblasti mimo CTA

Občania CTA prichádzajúci do UK mimo týchto krajín

Pracovníci z krajín A8, ktorí dovŕšili 12 mesiacov registrovaného zamestnania

Nezamestnaní z EEA nárokujúci podporu v nezamestnanosti (nie krajiny A8)

Študenti

Osoby samostatne zárobkovo činné

Ľudia poskytujúci služby (rovnako ako SZČO, ale na prechodný čas)

Ale majte na pamäti, že napríklad študent, ktorý automaticky prechádza overením pobytového práva, nemusí byť nutne oprávnený požadovať príspevkové dávky v prípade sociálnej potrebnosti.

Je to preto, že je potrebné deklarovať sebestačnosť. Za týchto okolností (napr. študentka potrebuje zanechať štúdiá z dôvodov tehotenstva a požiadať o sociálnu podporu) môže určitým spôsobom pomôcť iba európsky výklad práva (rozhodnutie Európskeho súdneho dvora). Je potrebné vyhľadať radu.

A čo keď pobytové právo nie je automaticky postúpené?

Od 30. apríla 2006 smernica 38/2004/EEC stanovuje tri časové obdobia, v ktorých môže niekto mať pobytové právo: do 3 mesiacov, medzi 3 mesiacmi a 5 rokmi a po 5 rokoch. O trvalom pobyte (po 5 rokoch bývania) bolo už sčasti riešené vyššie.

(a)- Prvé 3 mesiace:

 • Osoba hľadajúca zamestnanie
 • Pracovník
 • Registrovaný pracovník z krajiny A8
 • Osoba samostatne zárobkovo činná
 • Finančne sebestačná osoba vrátane študentov
 • Vyššie uvedení rodinní príslušníci

Osoby hľadajúce zamestnanie (okrem štátnych príslušníkov krajín A8, Rumunska a Bulharska – tie môžu požiadať o podporu v nezamestnanosti po dovŕšení 12 mesiacov registrovanej alebo povolenej práce) môžu nárokovať podporu v nezamestnanosti počas prvých 3 mesiacov. To však neznamená, že nemôžu byť zachytení pri overovaní zvyčajného bydliska.

(b)- medzi 3 mesiacmi a 5 rokmi:

Pri nárokovaní príspevkových dávok musí byť žiadateľ „oprávnenou osobou“.

Oprávnenými osobami sú:

 • Osoby hľadajúce zamestnanie (znovu; štátni príslušníci krajín A8, Rumunska a Bulharska po dovŕšení 12 mesiacov registrovanej alebo povolenej práce)
 • Pracovníci
 • Registrovaní pracovníci z krajín A8
 • Osoby samostatne zárobkovo činné
 • Finančne sebestačné osoby vrátane študentov
 • Vyššie uvedení rodinní príslušníci

Niektoré dôležité hľadiská:

1- Občan štátu EÚ môže nárokovať podporu v nezamestnanosti (JSA), hneď ako žiadateľ preukáže, že úprimne a účinne hľadá zamestnanie, ak, ako sme už riešili vyššie, prejde HRT.

2- Štátny príslušník krajiny A8 alebo Rumunska a Bulharska (ak nie je zaistený – pozrite vyššie) by mal dokončiť 12 mesiacov neprerušenej (mínus 30-denný odklad) registrovanej alebo povolenej pracovnej činnosti pred tým, než môžu nárokovať podporu v nezamestnanosti alebo príspevkové dávky na základe toho, že si udržali štatút pracovníka.

3- Ak je štátny príslušník EÚ vyňatý z oboch overení (pozrite vyššie na zistenie, kto je) alebo prejde overením pobytového práva, jeho manžel/manželka, druh/družka, ich deti mladšie ako 21 rokov a ich predkovia v priamej línii vrátane niektorých členov početnejších rodín majú tiež právo pobytu a môžu si nárokovať príspevkové dávky.

4- Sociálny príspevok sa nevypláca štátnym príslušníkom EÚ z titulu toho, že sú samoživiteľom.

5- Sociálny príspevok je možné dočasne vyplácať, ak si žiadateľ udrží štatút pracovníka, a to z dôvodu choroby alebo úrazu. V tomto prípade môžete potrebovať právnu radu.

6- Štátni príslušníci EÚ (vrátane krajín A8 a občanov Rumunska a Bulharska) si môžu nárokovať všetky príspevkové dávky spojené so zamestnaním, ak preukážu, že sú „pracovníkmi“ alebo „osobami samostatne zárobkovo činnými“. Štátni príslušníci krajín A8, Rumunska a Bulharska môžu dostať tieto príspevkové dávky počas zamestnania, avšak, ak prestanú pracovať v priebehu 12 mesiacov záväznej registrovanej/povolenej pracovnej činnosti, zastavila by sa výplata príspevkových dávok, a pretože si nemôžu nárokovať podporu v nezamestnanosti, nevyplatia sa ani ďalšie príslušné dávky ako je daňový odpočet na deti alebo príspevok na bývanie.

7- Niektorí štátni príslušníci EÚ (napríklad samoživiteľ) môžu dostať sociálny príplatok kvôli prechodnej ochrane, keď v roku 2004 vstúpilo do platnosti nové ustanovenie o pobytovom práve. Táto ochrana skončí, ak nárok na príspevkové dávky alebo iné dávky spojené so sociálnou potrebnosťou, zanikne. O tomto prípade sa poraďte.

8- Niektorí štátni príslušníci EÚ môžu dostávať sociálny príspevok ako samoživitelia v dôsledku toho, že sú hlavnými opatrovateľmi. To jest, možno by argumentovali, že v súlade s článkom 12 Nariadenia EC 1612/68 a jeho výkladom rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v prípade Baumbast, a pretože ich deti majú pobytové právo následkom práva na vzdelávanie v UK, sú oni vlastne hlavným opatrovateľom. V nedávnom čase UK Social Security Commissioner (Komisár pre sociálne poistenie UK) vyložil tento zákon odlišne a môže sa stať, že žiadatelia nemôžu už argumentovať v ich prípade ako skôr. Vyžiadajte si odbornú pomoc.

9- Vezmite, prosím, do úvahy, že ostatné príspevkové dávky, napríklad príspevok na bývanie pri invalidite, príspevok na opatrovateľskú službu, príspevok na opatrovníctvo a všetky príspevky so spoluúčasťou (na základe poplatkov do Národného poistenia) ako dávky pri pracovnej neschopnosti, nie sú podchytené v HRT alebo R2R. Je dôležité stanoviť, či občan EÚ je oprávnený na vyššie uvedené príspevky alebo napríklad zákonné nemocenské dávky, materský príspevok alebo dávky v materstve. Pozrite bod 10 nižšie.

10- Tiež vezmite do úvahy, že Ustanovenie EC 1408/71 umožňuje združenie poplatkov do Národného poistenia platených v inom štáte za účelom dávok pri spoluúčasti (napr. dávky pri pracovnej neschopnosti) v UK.

11- Rodinní príslušníci oprávnenej osoby (pozrite definície vyššie) majú tiež pobytové právo následne po smrti alebo rozvode, ukončení alebo zrušení manželstva, ak je rodinný príslušník občanom EÚ alebo príslušníkom krajiny, ktorá nie je členom EÚ. Pravidlá pre rodinných príslušníkov z EÚ a mimo EÚ sa líšia. Príslušné ustanovenia sú uvedené v smernici 2004/38 a v UK podľa ustanovení Imigračných smerníc (Ekonomický hospodársky priestor) z roku 2006. V tejto záležitosti budete možno potrebovať radu.

12- Veľmi často sa stáva, že osoba hľadajúca prácu, ktorá si nárokuje podporu v nezamestnanosti a následkom toho dostáva príspevok na bývanie a ak je to vhodné, detský prídavok, daňový odpočet na dieťa a pod., ochorenie. Týmto osobám často radia žiadať o sociálnu podporu. Žiadatelia tiež nárokujú sociálny príspevok, pretože im je povedané, že tak môžu urobiť v dôsledku toho, že sú samoživiteľom (jedna z podmienok nároku na sociálny príspevok v UK). TOTO NIE JE SPRÁVNA RADA a povedie ku strate príslušných príspevkových dávok.

Tento článok je súhrnným prehľadom o overení zvyčajného bydliska a pobytového práva.

Úloha zákona pri týchto predmetoch, najmä pobytového práva, sa rýchle mení. Je to dané početnosťou a výkladom zákona domácimi aj európskymi súdmi.

Vzhľadom na komplikovanosť predmetu budete možno nútení vyhľadať odbornú radu, nakoľko tieto overenia ovplyvnia vás a vašich klientov.

Essie Rashidschi

špecializované asistenčné služby

Londýnske poradné združenie

február2008