Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Čeština - Czeck

Ověření obvyklého bydliště a pobytové právo

Složitost tématu, výklad zákona a četnost rozhodnutí Evropského soudu a národních soudů, zejména u vydávání pobytového práva, vyžaduje ve většině případů odbornou radu.

Smyslem článku je stručně objasnit:

Co je ověření obvyklého bydliště?

Co je pobytové právo?

Koho se to týká?

Jakých příspěvkových dávek se to týká?

Ověření obvyklého bydliště (HRT)

Koncem osmdesátých let minulého století britská vláda, znepokojená vnímaným atraktivním působením systému sociálních dávek ve Spojeném království (UK) pod názvem „sociální turistika“, usilovala o přijetí preventivního opatření ke snížení nárokovaných příspěvkových dávek u lidí přijíždějících do UK ze zahraničí.

V roce 1994 toto znepokojení dalo vzniknout novému právnímu předpisu, který byl považován za preventivní opatření.

Nový právní předpis se nazývá Ověření obvyklého bydliště (HRT).

HRT se vztahuje na Brity stejně jako na jiné národnosti.

Podstatou právního předpisu je, že každý, kdo přijíždí do UK a chce nárokovat sociální dávky, musí prokázat, že on/ona mají obvyklý pobyt v UK, Nicméně neexistuje skutečná definice tohoto ověření.
Vyhovující ověření

Aby vyhověli tomuto ověření HRT, musí žadatelé prokázat, že:

 • jsou v UK z vlastní vůle
 • bydlí trvale v UK
 • mají trvalý zájem zůstat v UK
 • zůstávají v UK po značné časové období.

Jestliže nároky na příspěvkové dávky nebyly uznány z důvodu toho, že žadatelé nevyhověli ověření HRT, tribunály a národní soudy posoudí nároky na základě konkrétních okolností každého případu. To znamená, na základě údajů o každém případu a do jaké míry se tyto údaje vztahují na čtyři výše uvedená klíčová hlediska.

K tomuto účelu vznikl institut precedenčního práva (soudnírozhodnutí). A v závislosti na konkrétních údajích jednotlivého případu tato rozhodnutí stanoví, za jakého stavu lze usoudit, že žadatel vyhovuje ověření.

Například, jedním z klíčových hledisek je značné časové období. Jedná se o skutečné časové období, které žadatel strávil v UK. Komisař pro sociální pojištění uvádí, že by se mohlo jednat o období mezi 1 až 3 měsíci pobytu v UK.

Nicméně není to jednoznačné. Je zřejmé, že všechna 4 klíčová hlediska působí ve vzájemné vazbě a rozhodujícím pro výsledek bude celkový pohled.

Proto stanovit, zda někdo obvykle pobývá či nepobývá ve Spojeném království, je otázkou faktů.

HRT je vcelku účinným preventivním opatřením před lidmi přijíždějícími do UK na krátkou dobu a požadujícími příspěvkové dávky.

HRT přesto nebyl použitelný pro zamezení nároků na dlouhodobé příspěvkové dávky u těch, kteří se zde usídlili, a to po celou dobu pobytu v UK. Britská vláda tedy v květnu 2004 zavedla pobytové právo.

Pobytové právo (R2R)

Před 1. květnem 2004 Evropská unie (EU) zahrnovala následující státy:

Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Luxemburg, Nizozemsko, Portugalsko, Irská republika, Španělsko, Švédsko a Spojené království.

Vedle výše zmíněných států zde jsou Island, Lichtenštejnsko a Norsko, které jsou členy Evropského ekonomického prostoru (EEA), ale ne členy EU a od 1. června 2002 Švýcarsko, i když není členem EEA.

Od1. května 2004 se k EU připojilo deset (10) nových zemí. Nazývají se „přistupujícímizeměmi“.

Lze říci, že pro účely přiznání nároku na dávky (viz níže) se země, přistupující v roce 2004, dělí na dvě rozdílné skupiny:

Státní příslušníci zemí A2: Malta a Kypr.

Státní příslušníci zemí A8: Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovenská republika.

Od 1. ledna 2007 se k EU připojily také Rumunsko a Bulharsko. Pozice těchto státních příslušníků je, pokud se týče nároku na příspěvkové dávky, stejná jako u státních příslušníků zemí A8. Často se nazývají příslušníky zemí A2, což je poněkud zavádějící. Pro zjednodušení zmiňujeme v tomto článku Maltu a Kypr jako státní příslušníky zemí A2.

Vláda Spojeného království je státním příslušníkům zemí A2 příznivěji nakloněna než státním příslušníkům zemí A8, Rumunska a Bulharska, pokud se týče žádostí o příspěvkové dávky.

Všechny výše uvedené země mají právo volného pohybu mezi členskými státy. Ale jak uvidíme později, státní příslušníci zemí A8, třebaže mohou svobodně přijet a hledat si práci v UK, na rozdíl od jiných obyvatel EU, potřebují „registrovat“ své zaměstnání a Rumuni a Bulhaři musí být „povolenými“ pracovníky.

Protože britská vláda pochopila, že HRT nebylo dostatečně účinné, aby zabránilo nárokům na příspěvkové dávky, novelizovala své zákony a přijala ověření pobytového práva s účinností od 1. května 2004.

V důsledku toho všechny předpisy týkající příspěvkových dávek v případě sociální potřebnosti byly novelizovány, aby uvedly v platnost změnu v legislativě.

Z toho důvodu, od 1. května 2004, nikdo není obvykle sídlící ve Spojeném království, Irské republice a Společné cestovní oblasti (CTA), kdo nemá pobytové právo.

(CTA) zahrnuje Normanské ostrovy a Isle of Man.

To znamená, že jestliže někdo není „obvykle sídlící“, je uváděný jako „osoba ze zahraničí“ (PFA). Být v postavení PFA znamená, že tyto osoby mají příslušný počet „nul“ pro účely příspěvkových dávek.

Co ve skutečnosti znamená pobytové právo?

Na rozdíl od ověřování obvyklého bydliště, které se dotýká jak samotných Britů, tak i cizích státních příslušníků, pobytové právo se týká především státních příslušníků EU a EEA.

Pobytové právo je prostě požadavek, že osoba může prokázat pobytové právo v UK (přiznané zákonem).

Ne každý má právo žít v UK. Imigrační zákon z roku 1971 stanoví, že pouze lidé s právem na trvalé bydliště v zemi (britští občané) mají právo na pobyt a volný pohyb v zemi i mimo ni. Každý jiný potřebuje povolení. Proto, jestliže osoba potřebuje povolení buď ke vstupu, nebo pobytu v UK a nemá toto povolení, je zde ilegálně.

Členství v Evropské unii předpokládá, že někteří evropští občané mají rovněž práva na vstup a pobyt v UK bez povolení. Oddíl 7 Imigračního zákona z roku 1988 stanoví, že osoba nepotřebuje povolení ke vstupu a pobytu, jestliže je k tomu oprávněna „z titulu vykonavatelného práva Společenství nebo jiného ustanovení podle oddílu 2(2) „European Communities Act“ z roku 1972.”

Žádný obyvatel EEA nepotřebuje povolení ke vstupu do UK – nařízení 11 Imigračních směrnic (EEA) z roku 2006. Nicméně neexistuje rovnocenné ustanovení poskytující všem občanům EEA právo na pobyt v UK. Pokud nemohou dohledat vykonavatelné právo Společenství ve svůj prospěch, potřebují povolení k pobytu v UK. Při neexistenci takového povolení, zde nejsou legálně.

To znamená, že fakticky nemají právo zdržovat se v UK, i když je vysoce nepravděpodobné, že by někdy došlo k jejich deportaci. Takže, jestliže nejsou oprávněni zůstat, nemají ani pobytové právo. Jestliže nemají pobytové právo, nemohou nárokovat určité příspěvkové dávky.

Protože většina vykonavatelných práv Společenství je aktivně spojena s ekonomickou činností, je poté pobytové právo vhodným a účinným způsobem jak zabránit mnoha ekonomicky pasivním lidem brát příspěvkové dávky.

Jakých příspěvkových dávek se to týká?

Týká se to pouze následujících dávek:

jak pobytového práva, tak i ověření obvyklého bydliště:

 • penzijní bonus
 • sociální příplatek
 • podpora v nezaměstnanosti
 • příspěvek na bydlení
 • příplatek na místní daň

pouze ověření pobytového práva:

 • daňový odpočet na dítě
 • dětský přídavek

Jedním ze způsobů, jak nahlížet na způsobilost k příspěvkovým dávkám, je ujistit se nejdříve, jestli žadatel není vyjmutý jak z HRT , tak i R2R. Pokud nejsou vyjmuti, tak pokračovat a zjišťovat, jestli jsou obvykle sídlící a poté se ujistit, zda mají pobytové právo.

Kdo je vyjmutý?

1- Pracovníci ze zemí EU (ne ze zemí A8 nebo rumunští a bulharští státní příslušníci – viz bod 2 níže):

Pracovníci jsou vyjmuti z obou ověření a mohou nárokovat všechny příspěvky spojené s pracovní činností (například příspěvek na bydlení; příplatek na místní daň, dětský přídavek, daňový odpočet na dítě, daňový odpočet z příjmu apod.) za předpokladu, že vyhoví podmínkám nároku.

Při definování, kdo je pracovník nebo kolik pracovních hodin se požaduje, nebo na co se může dotazovat Department of Work and Pension (DWP) při stanovení statutu pracovníka, je nejlepším řešením vyhledat právní radu, protože definice většinou pocházejí z rozhodnutí Evropského soudního dvoru..

2-Registrovaní pracovníci ze zemí A8:

Státní příslušníci zemí A8 musí registrovat své zaměstnání společně se svými zaměstnavateli a Ministerstvem vnitra. Při zahájení nového zaměstnání se musí opět zaregistrovat. Platí se pouze jeden registrační poplatek a to při nástupu do prvního zaměstnání. V registrovaném zaměstnání musí pracovat nepřetržitě 12 měsíců (minus 30denní odklad).

Rumunští a bulharští státní příslušníci musí být „povolenými pracovníky" po dobu 12 měsíců.

Při zaměstnání (a řadit se tím mezi zaměstnance), mohou nárokovat všechny s tím spojené příspěvkové dávky. Jestliže skončí zaměstnání před uplynutím 12 měsíční doby, veškeré příspěvky spojené se zaměstnáním budou odebrány.

Nicméně někteří státní příslušníci zemí A8 (podobná ustanovení existují pro rumunské a bulharské občany) nemusí být registrování, jestliže:

 • obdrželi povolení ke vstupu a pobytu dne 30.4.04, což není předmětem podmínek omezujících zaměstnanost
 • legálně pracovali před 30.4.04 a ukončil 12 měsíců pracovního poměru bez přerušení* buď před tímto datem nebo po něm
 • státní příslušník země A8, který legálně pracoval po dobu 12 měsíců od 30.4.04 bez přerušení*
 • přeložení pracovníci
 • člen rodiny státního příslušníka z Evropského ekonomického prostoru (EEA).

3- Samostatně výdělečně činné osoby včetně příslušníků zemí A8:

Mohou nárokovat všechny dávky související se zaměstnáním. Samostatně výdělečně činný pracovník by se měl registrovat u daňového úřadu.
Může se stát, že DWP bude tvrdit, že nepovažuje žadatele za samostatně výdělečně činnou osobu. Budete patrně nuceni vyhledat právní radu.

4-Udržení statutu pracovníka:

Jednáse o celý komplex právních předpisů.

Dne 30. dubna 2006 byla zavedena nová evropská směrnice, která zrušila ne všechny, ale některé předchozí směrnice a nařízení EU. Velká část případového práva k zadržení statutu pracovníka, které se zakládalo na předchozích směrnicích a ustanoveních, již nelze použít.

Směrnice je známá pod názvem EC Residence Directive 2004/38 (Směrnice ES o trvalém pobytu). Byla zakomponována do domácích předpisů UK, především Social Security (Persons from Abroad) Amendment Regulations 2006 (Novelizační předpisy o sociálním zabezpečení (osoby ze zahraničí) 2006) a Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (Imigrační směrnice (EEA) z roku 2006). Všechny tyto právní předpisy jsou dostupné na internetu.

Následně po zavedení směrnice 2004/38 mohou mít žadatelé nárok na příspěvkové dávky (po prokázání, že si udržují statut pracovníka), i když nepracují v důsledku nemoci nebo úrazu, ztratili práci dobrovolně či nedobrovolně, pracovali delší nebo kratší dobu než jeden rok nebo měli pracovní smlouvu na dobu určitou, která již vypršela. Je důležité vyhledat odbornou radu, aby bylo možno řádně stanovit, zda jde o nárok.

5- Rodinní příslušníci:

Rodinní příslušníci pracovníků, osoby samostatně výdělečně činné a těch, kteří si udržují statut pracovníka nebo samostatně výdělečně činné osoby, jsou vyjmuty z HRT a R2R. Rodinná práva jsou parazitní, takže nejdříve musíte určit oprávněnou osobu.

Například:

Dvacetiletá dcera osoby, která je zahrnutá v jedné z výše uvedených skupin, nárokuje dětský přídavek. Měla by ho dostat, protože její otec má pobytové právo a tím i ona má pobytové právo.

Rodinnými příslušníky jsou:

 • manžel/manželka nebo druh/družka;

 • Potomci příslušné osoby nebo jejich manžel/manželka či druh/družka, kteří jsou mladší 21 let nebo jejich potomci;

 • Závislí přímí příbuzní ve vzestupné linii příslušné osoby nebo jejich manžel/manželka / druh/družka, např. rodiče nebo prarodiče.

 • Partneři; jestliže žijí v dlouhodobém a trvalém vztahu.

Kroměvýše uvedeného někteří členové početné rodiny, kteří jsou závislí na oprávněné osobě ( to jest, pracovníkovi nebo osobě samostatně výdělečně činné, nebo té, která si udržuje statut pracovníka), a budou i nadále závislí, mají rovněž pobytové právo, ale musí vyhovět určitým podmínkám. O tomto byste se měli poradit.

6- Lidé s právem trvalého pobytu:

Osoba, která pobývala v UK „legálně“ po dobu 5 let, má právo na trvalý pobyt. Pojem „legálně“ není definovaný ve směrnici EU a místní předpisy stanoví, že pobývá „v souladu s předpisy“ nepřetržitě po dobu 5 let. Toto se vztahuje i na rodinné příslušníky nežijící v EU, kteří zde pobývají po dobu 5 let v souladu s předpisy.

Kontinuita nepřítomnosti není porušena, jestliže se jedná o:

 • nepřítomnost mimo UK na dobu 6 měsíců nebo méně během roku
 • nepřítomnost mimo UK z důvodu základní vojenské služby
 • nepřítomnost po dobu do jednoho roku z důvodů jako je těhotenství nebo narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborná příprava nebo přeložení do zahraničí

Například: X, německý občan, přichází do UK v roce 2002. Pracuje nepřetržitě 5 let nebo samostatně podniká po tuto dobu. V roce 2008 žádá o právo k trvalému pobytu. Protože byl v UK po dobu 5 let „legálně“ [to jest jako pracovník, ne na základě víza nebo proto, že potřebuje povolení k pobytu v UK] podle Immigration (European Economic Area) Regulations 2000, měl by obdržet právo na trvalý pobyt a z toho důvodu neomezeně žádat o příspěvkové dávky.

Proto je velmi nepravděpodobné, že osoba, která žije v UK a dostává sociální příplatek nebo podporu v nezaměstnanosti po více jak požadovaných 5 let pobytu (patrně prostřednictvím přechodné ochrany) bude vzata v úvahu pro právo trvalého pobytu .

To je složitá otázka a budete se muset poradit.

Jestliže není vyjmutý?

Nejdříve upřesněte, jestli žadatel obvykle pobývá v UK. Vizvýše uvedenou definici stanovující, kým je.

Někteří lidé jsou vyjmuti (viz výše) a někteří toto ověření absolvují automaticky, jestliže jsou:

 • Pracovníky ze země A8, kteří dovršili 12 měsíců registrovaného zaměstnání
 • Finančně soběstační lidé

Každý druhý, včetně britských státních příslušníků vracejících se do UK, musí vyhovět tomuto ověření.

Jakmile vyhoví HRT, musí žadatelé prokázat, že mají pobytové právo.

Kdo automaticky splňuje ověření pobytového práva?

Britští občané vracející se do UK z oblasti mimo CTA

Občané CTA přicházející do UK mimo tyto země

Pracovníci ze zemí A8, kteří dovršili 12 měsíců registrovaného zaměstnání

Nezaměstnaní z EEA nárokující podporu v nezaměstnanosti (ne země A8)

Studenti

Osoby samostatně výdělečně činné

Lidé poskytující služby (stejně jako OSVČ, ale na přechodnou dobu)

Ale mějte na paměti, že například student, který automaticky prochází ověřením pobytového práva, nemusí být nutně oprávněn požadovat příspěvkové dávky v případě sociální potřebnosti.

Je tomu proto, že je třeba deklarovat soběstačnost.Zatěchto okolností (např. studentka potřebuje zanechat studia z důvodů těhotenství a požádat o sociální podporu) může určitým způsobem pomoci pouze evropský výklad práva (rozhodnutí Evropského soudního dvora). Je třeba vyhledat radu.

A co když pobytové právo není automaticky postoupeno?

Od 30. dubna 2006 směrnice 38/2004/EEC stanovuje tři časová období, v nichž může někdo mít pobytové právo: do 3 měsíců, mezi 3 měsíci a 5 roky a po 5 letech. O trvalém pobytu (po 5 letech bydlení) bylo již zčásti pojednáno výše.

(a)- První 3 měsíce:

 • Osoba hledající zaměstnání
 • Pracovník
 • Registrovaný pracovník ze země A8
 • Osoba samostatně výdělečně činná
 • Finančně soběstačná osoba včetně studentů
 • Výše uvedení rodinní příslušníci

Osoby hledající zaměstnání (mimo státní příslušníky zemí A8, Rumunska a Bulharska – ti mohou požádat o podporu v nezaměstnanosti po dovršení 12 měsíců registrované nebo povolené práce) mohou nárokovat podporu v nezaměstnanosti během prvních 3 měsíců. To nicméně neznamená, že nemohou být zachyceni při ověřování obvyklého bydliště.

(b)- mezi 3 měsíci a 5 lety :

Při nárokování příspěvkových dávek musí být žadatel „oprávněnou osobou“.

Oprávněnými osobami jsou:

 • Osoby hledající zaměstnání (znovu; státní příslušníci zemí A8, Rumunska a Bulharska po dovršení 12 měsíců registrované nebo povolené práce)
 • Pracovníci
 • Registrovaní pracovníci ze země A8
 • Osoby samostatně výdělečně činné
 • Finančně soběstačné osoby včetně studentů
 • Výše uvedení rodinní příslušníci

Některá důležitá hlediska:

1- Občan státu EU může nárokovat podporu v nezaměstnanosti (JSA), jakmile žadatel prokáže, že upřímně a účinně hledá zaměstnání,jestliže, jak jsme již pojednali výše, projde HRT.

2- Státní příslušník země A8 nebo Rumunska a Bulharska ( pokud nejsou zajištěni – viz výše) by měl dokončit 12 měsíců nepřerušené ( minus 30denní odklad) registrované nebo povolené pracovní činnosti před tím, než, mohou nárokovat podporu v nezaměstnanosti nebo příspěvkové dávky na základě toho, že si udrželi statut pracovníka.

3- Jestliže je státní příslušník EU vyjmutý z obou ověření (viz výše ke zjištění, kdo je) nebo projde ověřením pobytového práva, jejich manželé/manželky, druhové/družky, jejich děti mladší 21 let a jejich předkové v přímé linii včetně některých členů početnějších rodin mají rovněž právo pobytu a mohou nárokovat příspěvkové dávky.

4- Sociální příspěvek se nevyplácí státním příslušníkům EU z titulu toho, že jsou samoživitelem.

5- Sociální příspěvek lze dočasně vyplácet, jestliže si žadatel udrží statut pracovníka, a to z důvodu nemoci nebo úrazu. V tomto případě můžete potřebovat právní radu.

6- Státní příslušníci EU (včetně zemí A8 a občanů Rumunska a Bulharska) mohou nárokovat všechny příspěvkové dávky spojené se zaměstnáním, jestliže prokáží, že jsou „pracovníky“ nebo „osobami samostatně výdělečně činnými“. Státní příslušníci zemí A8, Rumunska a Bulharska mohou obdržet tyto příspěvkové dávky během zaměstnání, nicméně, pokud přestanou pracovat v průběhu 12 měsíců závazné registrované/povolené pracovní činnosti, zastavila by se výplata příspěvkových dávek, a protože nemohou nárokovat podporu v nezaměstnanosti, nevyplatí se ani další příslušné dávky jako je daňový odpočet na děti nebo příspěvek na bydlení.

7- Někteří státní příslušníci EU (například samoživitel) mohou obdržet sociální příplatek kvůli přechodné ochraně, když v roce 2004 vstoupilo v platnost nové ustanovení o pobytovém právu. Tato ochrana skončí, jestliže nárok na příspěvkové dávky nebo jiné dávky spojené se sociální potřebností, zanikne. O tomto případu se poraďte.

8- Někteří státní příslušníci EU mohou dostávat sociální příspěvek jako samoživitelé v důsledků toho, že jsou hlavními pečovateli. To jest, možná by argumentovali, že v souladu s článkem 12 Nařízení EC 1612/68 a jejího výkladu rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu Baumbast, a protože jejich děti mají pobytové právo následkem práva na vzdělávání v UK, jsou oni vlastně hlavním pečovatelem. V nedávné době UK Social Security Commissioner (Komisař pro sociální pojištění UK) vyložil tento zákon odlišně a může se stát, že žadatelé nemohou již argumentovat v jejich případě jako dříve. Vyžádejte si odbornou pomoc.

9- Vezměte, prosím, v úvahu, že ostatní příspěvkové dávky, například příspěvek na bydlení při invaliditě, příspěvek na pečovatelskou službu, příspěvek na opatrovnictví a všechny příspěvky se spoluúčastí (na základě poplatků do Národního pojištění) jako dávky při pracovní neschopnosti, nejsou podchyceny v HRT nebo R2R. Je důležité stanovit, zda občan EU je oprávněn k výše uvedeným příspěvkům nebo například zákonným nemocenským dávkám, mateřskému příspěvku nebo dávkám v mateřství. Viz bod 10 níže.

10- Rovněž vezměte v úvahu, že Ustanovení EC 1408/71 umožňuje sdružení poplatků do Národního pojištění placených v jiném státu za účelem dávek při spoluúčasti (např. dávky při pracovní neschopnosti) v UK.

11- Rodinní příslušníci oprávněné osoby (viz definice výše) mají rovněž pobytové právo následně po smrti nebo rozvodu, ukončení nebo zrušení sňatku, je-li rodinný příslušník občanem EU nebo příslušníkem země, která není členem EU. Pravidlapro rodinné příslušníky z EU a mimo EU se liší. Příslušná ustanovení jsou uvedena ve směrnici 2004/38 a v UK podle ustanovení Imigračních směrnic (Ekonomický hospodářský prostor) z roku 2006. V této záležitosti budete možná potřebovat radu.

12- Velmi často se stává, že osoba hledající práci, která si nárokuje podporu v nezaměstnanosti a následkem toho dostává příspěvek na bydlení a je-li to vhodné, dětský přídavek, daňový odpočet na dítě apod., onemocní. Těmto osobám často radí žádat o sociální podporu. Žadatelé rovněž nárokují sociální příspěvek, protože jim je řečeno, že tak mohou učinit v důsledku toho, že jsou samoživitelem (jedna z podmínek nároku na sociální příspěvek v UK). TOTO NENÍ SPRÁVNÁ RADA a povede ke ztrátě příslušných příspěvkových dávek.

Tento článek je souhrnným přehledem o ověření obvyklého bydliště a pobytového práva.

Úloha zákona u těchto předmětů, zejména pobytového práva, se rychle mění. Je to dáno četností a výkladem zákona domácími i evropskými soudy.

Vzhledem ke komplikovanosti předmětu budete možná nuceni vyhledat odbornou radu, nakolik tato ověření ovlivní vás a vaše klienty.

Essie Rashidschi

specializované asistenční služby

Londýnské poradní sdružení

únor 2008