Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

فارسی

If your computer is not displaying Farsi correctly please consult the Farsi help page.

رفع مسئولیت

اطلاعاتی که در سایت انترنتی مالتی کالتی وجود دارد مربوط به انگلستان می باشند. برخی از مواد این اطلاعات ممکن است در مورد سایر مناطق بریتانیا نیز صدق کنند. اگر شما در اسکاتلند، ویلز و یا ایرلند شمالی زندگی می کنید لطفا این اطلاعات را با نهادهای محلی که این گونه اطلاعات را تسری می دهند مطابقت دهید.

Debt
Debt
مهاجرت
Immigration
نژاد پرستی و تبعيض
Racism & Discrimination
آموزش و پرورش
Education
اشتغال
Employment
بهداشت و درمان
Health