Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

Debt
Debt

 
کلاهبرداری – از درگیر شدن در آن اجتناب کنید! از تقلب و اغفال برحذر باشید
Tricks - don't get caught out! Beware of Fraud & Deception
اگر بدون آنکه انتظارش را داشته باشید یک تماس تلفنی و یا نامه ای دریافت کنید که از شما بخواهد در یک قرعه کشی شرکت کنید در قبال آن چه می کنید؟ اگر به آن پاسخ بدهید ممکن است هزاران پوند از دست بدهید. این جزوه درباره اینکلاهبرداری ها به شما هشدار می دهد. این نوع کلاهبرداری ها اقداماتی برای ربودن پول شما هستند.
 
خرید اجناس: حقوق شما
Buying Goods: Your Rights
مستقل از اینکه جنسی را که خریدید نو است یا دست دوم و یا آن را از مغازه خریده اید یا در بازار و یا از کاتالوگ و یا از هر طریق دیگری، این جنس باید از کیفیت رضایت بخشی برخوردار باشد. اگر جنسی که خریده اید از همان اول کار نکند شما می توانید آن را برگردانده و پول خود را پس بگیرید. این جزوه به شما درباره حقوقی که بعنوان خریدار دارید اطلاع می دهد.